Birkat Cohanim – ברכת כהנים

Product Description

ברכת כהנים - עיגולים - Birkat Cohanim - Circles

BC01

דף הבית / קישוטי קודש / ברכת כהנים BC01

על פי פנימיות התורה, ברכת כהנים עינינה הוא להמשיך אור ושפע אלוקי מהמדרגות הגבוהות ביותר הנמשכים על ידי הברכה
 באופן חלק ללא כל מניעות ועיכובים. בכחם של הכהנים שהם אנשי חסד, ועל ידי שהם מברכים את העם הם ממשכים
את ההשפעות האלוקיות גם למי שלא מגיע לו, באופן של חסד ולפנים משורת הדין.