Home Blessing – ברכת הבית

Product Description

ברכת הבית - שער - Home Blessing - Gate

BB02

דף הבית / קישוטי קודש / ברכת הבית BB02

בזה השער לא יבוא צער, בזאת הדירה לא תבוא צרה, בזאת הדלת לא תבוא בהלת,
בזאת המחלקה לא תבוא מחלוקת,  בזה המקום תהי ברכה ושלום.
+ שיר המעלות אשא עיני אל ההרים.
תהילים קכ"א – סגולה להצלחה + שיר המעלות לדוד הנה מה טוב.
תהילים קל"ג–סגולה להצלחה.