Shabbat Candles – הדלקת נרות שבת

Product Description

ברכת הדלקת נרות שבת - עיגול - Shabbat Candles Blessing - Circle

SC02

דף הבית / קישוטי קודש / הדלקת נרות שבת SC02

+ יהי רצון + תרגום הזהר
"ותזכנו לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלוקים, אנשי אמת, זרע קודש,
בה' דבקים ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא"