Shabbat Candles – הדלקת נרות שבת

Product Description

ברכת הדלקת נרות שבת - נוסח ספרדי - Shabbat Candles blessing

SC01

דף הבית / קישוטי קודש / הדלקת נרות שבת SC01

"ותזכנו לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלוקים, אנשי אמת, זרע קודש,
בה' דבקים ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא"