Shema Israel – שמע ישראל

Product Description

שמע ישראל - מגן דוד - Shema Israel - Magen David

SI01

דף הבית / קישוטי קודש / שמע ישראל SI01

זה הפסוק הוא קריאה לעם ישראל להכיר באלוקותו של ה' ולקבל עול מלכותו, בהיותו אלקיו של עם ישראל 
ובהיותו אחד ויחיד. במקור אמר אותו משה רבינו ע"ה במהלך נאומו לעם ישראל לפני מותו. 
הגמרא מציינת שהפסוק נאמר עוד לפני כן על ידי בני יעקב ליעקב לפני פטירתו.